હિરો પૃથ્વી પરનો એક દુર્લભ રત્ન છે

ભારતમાં હીરાની સૌથી મોટી ખાણ પન્નામાં છે

આ ખાણ મધ્યપ્રદેશ માં આવેલી છે

આ ખાણનું નામ મઝગવા હીરા ખાણ છે

જે એશિયાની એકમાત્ર હીરાની ખાણ છે

સરકારી કંપની NMDC દ્વારા તે સંચાલિત છે

દેશના કુલ હિરમાંથી આશરે 90 ટકા હિસ્સો અહીંનો છે

આ ખાણની પ્રતિ વર્ષ  84,000 કેરેટ ટનની ક્ષમતા  છે